Test : Mô Phôi – Thần Kinh

Câu 1 Đặc điểm chỉ có ở tế bào thần kinh:

A) Có hình sao.
B) Từ thân toả ra nhiều nhánh bào tương.
C) Lưới nội bào và ribosom phát triển.
D) Dẫn truyền xung động thần kinh.
Đáp án D

Câu 2 Tế bào thần kinh chính thức không thể thiếu cấu trúc:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Sợi trần.
D) Sợi có myelin.
Đáp án B

Câu 3 Tế bào thần kinh chính thức có thể thiếu cấu trúc:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Sợi trần.
D) Sợi có myelin.
Đáp án A

Câu 4 Sợi thần kinh dẫn truyền xung động thần kinh về thân nơron:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Sợi trần.
D) Sợi có myelin.
Đáp án A

Câu 5 Sợi thần kinh dẫn truyền xung động thần kinh từ thân tế bào đi ra:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Sợi trần.
D) Sợi có myelin.
Đáp án B

Câu 6 Tế bào tạo ra bao myelin của sợi thần kinh có myelin nằm trong chất trắng thần kinh trung ương:

A) Tế bào Schwann.
B) Tế bào ít nhánh.
C) Tế bào sao.
D) Tế bào vệ tinh.
Đáp án B

Câu 7 Tế bào tạo ra bao myelin của sợi thần kinh có myelin nằm trong các dây thần kinh ngoại biên:

A) Tế bào Schwann.
B) Tế bào ít nhánh.
C) Tế bào sao.
D) Vi bào đệm.
Đáp án A

Câu 8 Tế bào chức năng dinh dưỡng và giữ nguyên cấu trúc của hệ thần kinh:

A) Tế bào vệ tinh.
B) Tế bào Schwann.
C) Tế bào ít nhánh.
D) Tế bào sao.
Đáp án D

Câu 9 Tế bào thần kinh đệm có chức năng thực bào:

A) Tế bào Schwann.
B) Tế bào ít nhánh.
C) Tế bào sao.
D) Vi bào đệm.
Đáp án D

Câu 10 Cấu trúc có thể tạo thành phần trước sinap:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Tận cùng sợi nhánh.
D) Tận cùng sợi trục.
Đáp án D

Câu 11 Cấu trúc không thể tạo thành phần sau sinap:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Tận cùng sợi nhánh.
D) Tận cùng sợi trục.
Đáp án B

Câu 12 Cấu trúc chỉ thấy trong tế bào thần kinh:

A) Lưới nội bào có hạt.
B) Melanin.
C) Túi sináp.
D) Ống siêu vi.
Đáp án C

Câu 13 Tế bào thần kinh đệm có khả năng tạo ra dịch não tuỷ:

A) Tế bào biểu mô thể mi.
B) Tế bào biểu mô màng mạch.
C) Tế bào sao.
D) Vi bào đệm.
Đáp án B

Câu 14 Cấu trúc không có ở phần sau sinap:

A) Lưới nội bào.
B) Ribosom.
C) Túi sinap.
D) Xơ thần kinh.
Đáp án C

Câu 15 Tế bào chữ T ở hạch gai thuộc loại:

A) Tế bào vệ tinh.
B) Tế bào một cực giả.
C) Tế bào 2 cực.
D) Tế bào đa cực.
Đáp án B

Câu 16 Cấu trúc dẫn truyền xung động thần kinh theo một chiều:

A) Sợi nhánh.
B) Sợi trục.
C) Sinap.
D) Tất cả đều đúng.
Đáp án D

Câu 17 Bản chất của thể Nissl trong thân noron là:

A) Lưới nội bào có hạt.
B) Lưới nội bào có hạt và ribosom tự do.
C) Xơ thần kinh.
D) Bộ Golgi.
Đáp án B

Câu 18 Sợi thần kinh dẫn truyền xung động thần kinh nhanh nhất:

A) Sợi trần.
B) Sợi trục.
C) Sợi nhánh.
D) Sợi có myelin.
Đáp án D

Câu 19 Ở sợi thần kinh có myelin, hiện tượng khử cực và tái cực của màng trụ trục xảy ra tại:

A) Dọc theo mọi điểm trên sợi.
B) Quãng Ranvier.
C) Vòng thắt Ranvier.
D) Vạch Schmidt-Lanterman.
Đáp án C

Câu 20 Bản chất của xung động thần kinh:

A) Hiện tượng phân cực.
B) Hiện tượng khử cực.
C) Hiện tượng lan truyền làn sóng khử cực.
D) Hiện tượng tái cực.
Đáp án C

Câu 21 Xung động thần kinh được truyền qua sinap nhờ:

A) Acetylcholin.
B) Cathecholamin.
C) Sự dịch chuyển của dòng ion.
D) Tất cả đều đúng.
Đáp án – D

Câu 22 Chất trung gian hoá học của sinap ức chế:

A) GABA
B) Acetylcholin.
C) Adrelanin.
D) Nor-adrelanin.
Đáp án A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm