Test : Thần Kinh

Câu 1 Hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh trung ương và ngoại vi nhờ:

A) Theo cấu tạo và định khu.

B) Theo cấu tạo và chức năng.

C) Theo chức năng và cơ chế hoạt động.

D) Theo cấu tạo và cơ chế hoạt động.

Đáp án A
Câu 2 Căn cứ để chia thành hệ thần kinh động vật và hệ thần kinh thực vật:

A) Theo cấu tạo và định khu.

B) Theo chức năng và cơ chế hoạt động.

C) Theo cơ chế hoạt động và định khu.

D) Theo cấu tạo và cơ chế hoạt động.

Đáp án B
Câu 3 Cấu trúc không có trong chất trắng thần kinh trung ương:

A) Thân noron.

B) Sợi thần kinh có myelin.

C) Tế bào thần kinh đệm.

D) Mạch máu.

Đáp án A
Câu 4 Cấu trúc không có trong chất xám của tuỷ sống:

A) Thân noron.

B) Sợi thần kinh có myelin.

C) Tế bào thần kinh đệm ít nhánh.

D) Mạch máu.

Đáp án C
Câu 5 Nơron có sợi trục dài, chạy ra khỏi tuỷ sống:

A) Nơron rễ.

B) Nơron nối.

C) Nơron mép.

D) Nơron liên hiệp.

Đáp án A
Câu 6 Đặc điểm cấu tạo không có của nơron rễ:

A) Là nơron đa cực, kích thước lớn.

B) Sợi trục dài, không ra khỏi tuỷ sống.

C) Tập trung thành các nhân xám tuỷ sống.

D) Phân bố ở cả sừng trước và sừng sau tuỷ sống.

Đáp án B
Câu 7 Nơron liên hệ giữa các nơron cùng bên trong một đốt tuỷ:

A) Nơron nối.

B) Nơron mép.

C) Nơron rễ

D) Nơron bó.

Đáp án A
Câu 8 Nơron liên hệ giữa các nơron khác bên trong một hoặc nhiều đốt tuỷ:

A) Nơron nối.

B) Nơron mép.

C) Nơron liên hiệp.

D) Nơron bó.

Đáp án B
Câu 9 Nơron liên hệ giữa các nơron trong các đốt tuỷ trên, dưới cùng bên:

A) Nơron nối.

B) Nơron mép.

C) Nơron liên hiệp.

D) Nơron bó.

Đáp án C
Câu 10 Nơron có sợi trục chạy ra khỏi chất xám tạo ra các bó sợi thần kinh trong chất trắng tuỷ sống:

A) Nơron nối.

B) Nơron mép.

C) Nơron rễ

D) Nơron bó.

Đáp án D
Câu 11 Sừng trước tuỷ sống không chứa thân nơron:

A) Nơron vận động.

B) Nơron nối.

C) Nơron mép.

D) Nơron cảm giác.

Đáp án D
Câu 12 Tế bào thần kinh không có trong lớp phân tử của tiểu não:

A) Tế bào giỏ.

B) Tế bào sao lớn và nhỏ.

C) Tế bào Purkinje.

D) Vi bào đệm.

Đáp án C
Câu 13 Tế bào có các nhánh sợi trục tạo sinap trục-thân với tế bào Purkinje:

A) Tế bào giỏ.

B) Tế bào sao lớn và nhỏ.

C) Tế bào Bergmann.

D) Vi bào đệm.

Đáp án A
Câu 14 Sợi thần kinh đi từ tầng dưới của trục não tuỷ đến lớp phân tử của tiểu não:

A) Sợi leo.

B) Sợi rêu.

C) Sợi nhánh của tế bào Purkinje.

D) Sợi trục của tế bào Purkinje.

Đáp án A
Câu 15 Tế bào Purkinje không có đặc điểm cấu trúc:

A) Là tế bào đặc trưng và lớn nhất của tiểu não.

B) Hình quả lê.

C) Sợi nhánh chia nhiều nhánh nhỏ như cành cây hướng vào lớp hạt.

D) Sợi trục tận hết ở nhân răng.

Đáp án C
Câu 16 Nhân xám dưới vỏ không thuộc tiểu não:

A) Nhân răng.

B) Nhân mái.

C) Thể vân

D) Nhân cầu.

Đáp án C
Câu 17 Nơron nhiều cực nhỏ nhất của mô thần kinh:

A) Tế bào hạt tiểu não.

B) Tế bào Purkinje.

C) Tế bào Betz.

D) Tế bào lớp tháp ngoài.

Đáp án A
Câu 18 Tế bào đặc trưng và lớn nhất của tiểu não

A) Tế bào giỏ.

B) Tế bào sao.

C) Tế bào Purkinje.

D) Tế bào hạt lớn.

Đáp án C
Câu 19 Sợi thần kinh đi từ tầng dưới của trục não tuỷ đến và kết thúc trong lớp hạt tiểu não:

A) Sợi leo.

B) Sợi rêu.

C) Sợi nhánh của tế bào Purkinje.

D) Sợi trục của tế bào Purkinje.

Đáp án B
Câu 20 Nơron có kích thước lớn nhất của vỏ đại não nằm trong lớp:

A) Lớp hạt ngoài.

B) Lớp tháp ngoài.

C) Lớp hạt trong.

D) Lớp tháp trong.

Đáp án D
Câu 21 Lớp chất xám đại não nằm sát với chất trắng:

A) Lớp tháp ngoài.

B) Lớp hạt trong.

C) Lớp tháp trong.

D) Lớp đa hình.

Đáp án D
Câu 22 Nhân xám dưới vỏ không thuộc chất xám đại não:

A) Đồi thị.

B) Vùng dưới đồi.

C) Nhân đuôi.

D) Nhân nút.

Đáp án D
Câu 23 Cấu trúc tạo có chức năng tạo ra dịch não tuỷ:

A) Màng nhện.

B) Màng mềm.

C) Màng não thất.

D) Đám rối màng mạch.

Đáp án D
Câu 24 Cấu trúc không thuộc hệ thần kinh ngoại biên:

A) Nhân xám.

B) Hạch thần kinh.

C) Dây thần kinh.

D) Tận cùng thần kinh.

Đáp án A
Câu 25 Cấu trúc không phải tận cùng thần kinh:

A) Bản vận động.

B) Thoi thần kinh – cơ

C) Những tiểu thể xúc giác.

D) Hạch thần kinh.

Đáp án D
Câu 26 Cấu trúc tạo thành phần sau sináp của bản vận động:

A) Đầu tận cùng sợi trục.

B) Bào tương sợi cơ vân.

C) Bào tương sợi cơ trơn.

D) Bào tương sợi cơ tim.

Đáp án B
Câu 27 Đầu trần không phải là tận cùng thần kinh vận động của:

A) Cơ vân.
B) Cơ trơn.
C) Cơ tim.
D) Cơ Ressessen.
Đáp án A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm

Thang Đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)Thang Đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)

Họ và tên: …………………………….Tuổi:……Giới:…….Nghề:……………………. Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:……….    Dưới đây là những biểu hiện tâm lý thường thấy. Hãy đọc kỹ từng câu, sau đó khoanh tròn vào một