Trắc nghiệm Mô phôi phần Hô hấp

Câu 1         Đơn vị cấu tạo và chức năng của phổi:
A)      Thuỳ phổi.
B)      Tiểu thuỳ phổi.
C)      Chùm ống phế nang.
D)      Phế nang
Đáp án       B

Câu 2         Cấu trúc không có ở thành tiểu phế quản:
A)      Lông chuyển.
B)      Mô bạch huyết.
C)      Sụn trong.
D)      Cơ Reissessen.
Đáp án       C

Câu 3         Cấu trúc không tham gia vào chức năng bảo vệ của phế quản
A)      Lông chuyển.
B)      Mô bạch huyết.
C)      Các tuyến nhầy và tuyến pha.
D)      Cơ Reissessen.
Đáp án       D

Câu 4         Cấu trúc không tham gia hàng rào trao đổi khí ở phổi:
A)      Biểu mô hô hấp.
B)      Tế bào nội mô.
C)      Màng đáy mao mạch và màng đáy biểu mô hô hấp.
D)      Cơ Reissessen.
Đáp án       D

Câu 5         Cấu trúc không tham gia cấu tạo phế nang:
A)      Phế bào.
B)      Mao mạch hô hấp.
C)      Lông chuyển.
D)      Đại thực bào.
Đáp án       C

Câu 6         Cấu trúc không có trong vách gian phế nang:
A)      Phế bào.
B)      Mao mạch hô hấp.
C)      Tế bào chứa mỡ.
D)      Đại thực bào.
Đáp án       A

Câu 7         Biểu mô của phế quản:
A)      Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)      Trụ đơn có lông chuyển.
C)      Vuông đơn có lông chuyển.
D)      Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án       A

Câu 8         Biểu mô của tiểu phế quản:
A)      Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)      Trụ đơn có lông chuyển.
C)      Vuông đơn có lông chuyển.
D)      Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án       B

Câu 9         Biểu mô của tiểu phế quản tận:
A)      Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)      Trụ đơn có lông chuyển.
C)      Vuông đơn có lông chuyển.
D)      Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án       C

Câu 10       Đoạn cuối cùng của cây phế quản:
A)      Phế quản.
B)      Tiểu phế quản.
C)      Tiểu phế quản tận.
D)      Tiểu phế quản hô hấp.
Đáp án       C

Câu 11       Tế bào thuộc phế nang có chức năng chế tiết:
A)      Phế bào I.
B)      Phế bào II.
C)      Đại thực bào.
D)      Tế bào chứa mỡ.
Đáp án       B

Câu 12       Cơ Ressessen có bản chất là:
A)      Cơ vân.
B)      Cơ trơn.
C)      Cơ tim.
D)      Cơ biểu mô.
Đáp án       B

Câu 13       Thần kinh chi phối hoạt động của cơ Ressessen:
A)      Hệ thần kinh động vật.
B)      Hệ thần kinh thực vật.
C)      Hệ thần kinh tự động.
D)      Hệ thần kinh não-tuỷ.
Đáp án       B

Câu 14       Đặc điểm mao mạch hô hấp ở phổi:
A)      Mao mạch kiểu xoang.
B)      Mao mạch có cửa sổ.
C)      Thành có 3 lớp: Nội mô, màng đáy và tế bào quanh mao mạch.
D)      Đường kính thường lớn hơn chiều dày vách gian phế nang.
Đáp án       C

Câu 15       Cấu trúc nằm giữa 2 phế nang cạch nhau:
A)      Biểu mô hô hấp.
B)      Hàng rào trao đổi khí.
C)      Lưới mao mạch hô hấp.
D)      Vách gian phế nang.
Đáp án       D

Câu 16       Không khí trong lòng phế nang được ngăn cách với máu trong lòng mao mạch hô hấp nhờ:
A)      Biểu mô hô hấp.
B)      Hàng rào trao đổi khí.
C)      Lưới mao mạch hô hấp.
D)      Vách gian phế nang.
Đáp án       B

Câu 17       Cấu trúc đặc biệt có ở mặt tự do các tế bào biểu mô hô hấp:
A)      Lông chuyển.
B)      Vi nhung mao.
C)      Mâm khía.
D)      Diềm bàn chải.
Đáp án       A

Câu 18       Tế bào có thể nằm ở thành và lòng phế nang:
A)      Phế bào I.
B)      Phế bào II.
C)      Đại thực bào.
D)      Tế bào chứa mỡ.
Đáp án       C

Câu 19       Đoạn phế quản không nằm trong tiểu thuỳ phổi:
A)      Phế quản.
B)      Tiểu phế quản.
C)      Tiểu phế quản tận.
D)      Tiểu phế quản hô hấp.
Đáp án       A

Câu 20       Cấu trúc luôn luôn đi cùng với tiểu phế quản:
A)      Tĩnh mạch phổi.
B)      Động mạch phổi.
C)      Mao mạch hô hấp.
D)      Chùm ống phế nang.
Đáp án       B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm